Home Authors Posts by Zevonia Vieira

Zevonia Vieira

4334 POSTS 0 COMMENTS

MOP ho Portugal Servisu Hamutuk, Hodi Apoio Formasaun iha Area...

Reportazen Francisco Jose De Almeida Editor: Zevonia Vieira  Ministeriu Obras Publikas halo kooperasaun ho Portugal hodi fo espasu ba funcionário, liu-liu iha diresaun sira ne’ebe...

Asumtu Ambiental Importante, Papel Jornalista nian Halo Advokasia no Muda Prespektiva...

Reportazen Santina Lucia da Costa Editor: Zevonia Vieira  Environmentu nudar issue importante ihaera globalizasaun, ema hotu preokupa ho mudansa klimatika ne’ebe mak fo risku ba moris...

Bee Moos Nafatin Sai Preokupasaun Komunidade nian, Sandra: Ami Lalin Jerigen...

Reportazen Francisco Jose De Almeida Editor: Zevonia Vieira  “Komunidade iha área rural 42% mak seidauk asesu bee moos besik uma, iha aldeia balu fonte bee iha,...

RBR Sosializa Lei Ba Rai, Rai 20 Ital Hektares Iha Betano...

Reportazen Zevonia Vieira  "Iha parsela 20 ital mak seidauk konsidera husi parte estadu tamba ne’e ita esforsu atu buka dalan atu bele responde ba komunidade...

CNC Disemina Informasaun Istoria Funu 1975 – 1999 Iha UNITAL

Reportazen Francisco Jose De Almeida Centro Nasional Chega nudar instuisaun publiku, ne’ebe harii husi governo hodi bele tau matan ba rekomendasaun husi relatório hosi...

Deskonfia Mosu “Nepotismu” Iha SEFOPE, Liga Ho Trabalhadores Ne’ebe Atu Ba...

"Hau laran triste tebes tanba hau nia naran la iha lista no ema seluk nia naran mak iha fali lista ne’e, hau hare uluk...

Autoridade Hapara Projetu Distribuisaun Liña Eletrisidade, KEFA: Povu Presiza Ahi

“Uma kain hamutuk 180, durante okupasaun Indonesia to’o ohin loron Timor-Leste hetan nia independensia, seidauk asesu ba elektrisidade tanba ne’e povu presiza ahi no...

SEFOPE & MSSI Halo Konsultasaun Programa Ema Ho Difisiensia, Ba Planu...

Sekretaria Estadu Formasaun Profisional no Empregu halo konsultasaun ho Ministeriu Solidariedade Sosial no Inkluzaun ba esbosu planu assaun nasional ema ho difisensia...

Oxfam Lansa Relatoriu Diversifikasaun Ekonomika Iha TL, 70% Populasaun Buka Moris...

"Seitor agrikultura mak rekursu, hodi buka moris ba 70% populasaun. Iha 2019, iha deit miliaun $14.7 alokadu ba agrikultura, hosi total biliaun $2 iha...

Luta Ba Justisa Klimatika, Demétrio: Movimentu Tenke Kontinua Pro-ativu

“Ita sai vitima iha kauza global warming iha mundu, tanba ne’e ita hakarak partisipa iha konvensaun sira ne’e, hodi kapitaliza oportunidade sira ne’e ba...

EDITOR PICKS